الالفاظ المعربه الفارسيه و اليونانيه في القرآن الكريم

پدیدآورعزت ملا ابراهیمی

نشریهآفاق الحضاره الاسلامیه

تاریخ انتشار1388/02/23

منبع مقاله

share 614 بازدید

مقالات مشابه

بازنگری ریشه و ساخت فارسی سه واژه قرآنی

نام نشریهپژوهش های ادبی قرآنی

نام نویسنده رضا سمیع زاده – علیرضا نیکویی

ترجمه فارسى دو نمونه از معربات فارسى قرآن كريم «ابريق» و «استبرق»

نام نشریهمعرفت

نام نویسنده الهه شاه پسند - محمدعلى رضايى كرمانى

تشریف التغریب فی تنزیه القرآن عن التعریب

نام نشریهآداب المستنصریة

نام نویسندهعبد‌ الله أحمد الجبوری

بحث فی الألفاظ الأعجمیة فی القرآن

نام نشریهمجله آفاق الحضارة الاسلامیة

نام نویسندهعبد الامیر خادم علی زاده

معناشناسی واژه «رب»

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهنسرین کردنژاد

واژه های سریانی در قرآن

نام نشریهمجله کیهان اندیشه

نام نویسندهمحمد هادی مؤذن جامی