مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

پدیدآورمعصومه آگاهیعبد الهادی فقهی زاده

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 774 بازدید

مقالات مشابه

تفسير واعظانه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی معموری