سنجش دقت در ترجمه معانی ضمنی و کنایی استعارات و کنایات سوره‌های هود،‌ یوسف و انبیاء

پدیدآورامید مجدفاطمه ابوحمزه

نشریهمطالعات قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 1545 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی