تحلیل و نقد معنای واژه «أنّیٰ» در ترجمه های فارسی ( با تأکید برنقش سیاق در ترجمه)

پدیدآورمحمد مولویعبد‌ الله غلامیمرضیه مهری ثابت

نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 833 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي