تحلیل چرایی عدم استفاده از لفظ «معجزه» در قرآن و روایات

پدیدآورسید محمد علی ایازینجمه نجم

نشریهقرآن در آینه پژوهش

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات36

منبع مقاله

share 588 بازدید

مقالات مشابه

بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسید محسن موسوی, محسن جهاندیده, محمّدتقی اسماعیل پور

رشید رضا و اعجاز القرآن

نام نشریهالوعی الاسلامی

نام نویسندهأحمد الشرباصی

النظریة الإعجازیة للتنزیل

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهمشکور العوادی

قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی

نام نشریهکاوش نامه زبان و ادب

نام نویسنده حسین شمس آبادی – احمد فغانی

علت رویش شجره ای از «یقطین» کنار بدین یونس نبی(ع)

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده حمیدرضا یونسی – مرتضی یوسف زادی