تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

پدیدآورمحمد جواد صادقی مجداحمد جهانگیر فیض آبادی

نشریهمطالعات قرآن و حدیث

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات29

منبع مقاله

share 590 بازدید

مقالات مشابه

بلاغت ارتباط کلامی در قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمحمد آهی, زهره سوری

الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهحبیب‌رضا ارزانی, حامد اهتمام

فرایند اقناع در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده ابراهیم فتح الهی – ابراهیم کاملی

فرایند اقناع در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده ابراهیم فتح الهی – ابراهیم کاملی

بررسی بافت های تأثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده سیدمهدی لطفی – نسیبه علمایی

نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

نام نشریهدین و ارتباطات

نام نویسنده سهراب مروتی - یارمحمد قاسمی - نرگس شکر بیگی - فرشته دارابی

تفکر مثبت در ارتباطات از منظر قرآن و روایات

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهفخری قدمی کارمزدی