بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

پدیدآورلینا سادات حسینیفتحیه فتاحی زادهحسین افسردیر

نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات25

منبع مقاله

share 1541 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی روح در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد تقی شاکر, محمد تقی سبحانی

ویژگی‌ها و مصداق روح‌القدس در قرآن و حدیث

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهعلی حاجی خانی, علی بید سرخی

نقدى بر تعاريف ارائه شده از اصطلاح «وجوه و نظائر»

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهزينب شيشه چى ـ الهه شاه پسند