فن التفات و نقد و بررسی آن در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

پدیدآورعلی حاجی خانیمونا امانی پور

نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات32

منبع مقاله

share 1519 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی