ویژگی‌های محتوایی و ساختاری قرآن و تأثیر آن در اقناع مخاطب

پدیدآورعبدالحلیم مطرقی

نشریهکتاب و سنت

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات27

منبع مقاله

share 592 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد جواد صادقی مجد, احمد جهانگیر فیض آبادی

بلاغت ارتباط کلامی در قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمحمد آهی, زهره سوری

الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهحبیب‌رضا ارزانی, حامد اهتمام

فرایند اقناع در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده ابراهیم فتح الهی – ابراهیم کاملی

فرایند اقناع در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده ابراهیم فتح الهی – ابراهیم کاملی

بررسی بافت های تأثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده سیدمهدی لطفی – نسیبه علمایی

نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

نام نشریهدین و ارتباطات

نام نویسنده سهراب مروتی - یارمحمد قاسمی - نرگس شکر بیگی - فرشته دارابی

تفکر مثبت در ارتباطات از منظر قرآن و روایات

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهفخری قدمی کارمزدی