بلاغت ارتباط کلامی در قرآن

پدیدآورمحمد آهیزهره سوری

نشریهسراج منیر

شماره نشریه19

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات24

منبع مقاله

share 584 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد جواد صادقی مجد, احمد جهانگیر فیض آبادی

الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهحبیب‌رضا ارزانی, حامد اهتمام

فرایند اقناع در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده ابراهیم فتح الهی – ابراهیم کاملی

فرایند اقناع در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسنده ابراهیم فتح الهی – ابراهیم کاملی

بررسی بافت های تأثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده سیدمهدی لطفی – نسیبه علمایی

نوع شناسی مؤلفه‌های ارتباط غیرکلامی در قرآن کریم

نام نشریهدین و ارتباطات

نام نویسنده سهراب مروتی - یارمحمد قاسمی - نرگس شکر بیگی - فرشته دارابی

تفکر مثبت در ارتباطات از منظر قرآن و روایات

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهفخری قدمی کارمزدی