چالش مترجمان قرآن در برگردان ادوات تقلیل و تکثیر به زبان فارسی

پدیدآورعلی صابری

نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبيات عربي

شماره نشریه13

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 680 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمهدی ناصری, مصطفی شیروی خوزانی, محمود رضا توکلی محمدی

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی