آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات

پدیدآورمحبوبه غلامیمعصومه غلامیمحمّد‌ابراهیم روشن‌ضمیر

نشریهپژوهشن تامه معارف قرآنی

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات26

منبع مقاله

share 526 بازدید

مقالات مشابه

شيوه مناظرات امام جواد (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهنسيبه علمائي

جدل

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحسن رمضانی

شيوه قرآني مناظرات امام صادق (ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهسید فاطمه حسینی میر صفی

شیوه آموزشی مناظره در قرآن و سنت

نام نشریهمنهاج

نام نویسنده محبوب مهدویان – کبری رحیم زاده

جدل در قرآن و رفع یک توهّم

نام نشریهمجله صحیفه مبین

نام نویسندهناهید دامن پاک مقدم

جدال درقرآن

نام نشریهدوفصلنامه علمی – تخصصی حدیث اندیشه

نام نویسنده- طاهری اسلامی

جدل و مراء

نام نویسندهمؤسسه ام الکتاب

بررسي يك آيه

نام نویسندهناهید دامن پاک مقدم

گفتمان جدلي در قرآن

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهخلیل منصوری