سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

پدیدآورحمید ایماندارمحمد علی رضایی کرمانیحسن نقی زادهعباس اسماعيلي زاده

نشریهآموزه های قرآنی

شماره نشریه25

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات34

منبع مقاله

share 569 بازدید