بررسی و رتبه بندی علوم و معارف در قرآن کریم

پدیدآورمهدی اسماعیلی صدرآبادینچمه کاظمی

نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات11

منبع مقاله

share 486 بازدید

مقالات مشابه

گفتمان قرآن پژوهي

نام نشریهفصلنامه مشکوة

نام نویسندهحسین طاهری وحدتی

مقبولیت دانش پژوهی اروپایی- آمریکایی در باب قرآن و تفسیر

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده اندرو ریپین- ترجمه: سیدعلی آقایی

درنگی در مطالعات قرآنی نوین در غرب

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده رضوان سید- ترجمه: سعید زعفرانی زاده

قرآن پژوهی

نام نشریهدوفصلنامه ترجمان وحی

نام نویسنده رودی پارت – ترجمه: شهرام تقی زاده انصاری

سنت پژوهي مستشرقان

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده مجيد حيدري فر - محمدعلي حجتي

دراسات المستشرقین القرآنیة: رؤیة نقدیة

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهزهرا إخوان صراف

تقویم الجهود الاستشراقیة فی الدراسات القرآنیة

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهمحمد حسین علی الصغیر

شرق شناسی؛ مفهوم و تاریخ

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید محمد پورطباطبایی

قرآن و استشراق Orientalism

نام نویسندهروح الله رضایی