موانع ترمینولوژیک همکاری میان‌رشته‌ای تاریخ با مطالعات قرآنی و راهکار برون‌رفت از آن

پدیدآورحسین شجاعی

نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات18

منبع مقاله

share 577 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر تاریخی قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی

نقش خدا در تاریخ از منظر قرآن کریم

نام نشریهقبسات

نام نویسندهمحمد حسین دانش کیا

چشم اندازی از فلسفه پیشگوئی های تاریخ قرآن کریم

نام نشریهحسنا

نام نویسنده نرگس شکربیگی - عماد صادقی - امیر فتاحی

قانونمندی تاریخ و ویژگی های آن در قرآن

نام نشریهفصلنامه تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

نام نویسنده سیدضیاءالدین میرمحمدی – محسن الویری

قانونمندی تاریخ و ویژگی های آن در قرآن

نام نشریهتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نام نویسنده سیدضیاءالدین میرمحمدی – محسن الویری

المجتمع و التاريخ في المنظر القرآني

نام نشریهالتوحید(عربی)

نام نویسنده محمد تقي مصباح اليزدي – ترجمه: جعفر صادق الخليلي

رویکرد قرآن به تاریخ

نام نشریهرشد آموزش تاریخدوره هشتم

نام نویسندهحسن پرهون

زواياى تاريخى آيات قرآنى

نام نویسندهمهران اسماعیلی