بررسی نقش‌های معنایی- کاربرد شناختی گزاره‌های امری در سوره عنکبوت

پدیدآورعبدالباسط عرب یوسف آبادیصدیقه بزرگ نیا

نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات23

منبع مقاله

share 444 بازدید