آثار مرگ‌اندیشی در قرآن و سخنان امام علی(ع)

پدیدآورمریم ایمانی خوشخوکبری اسمعیلی

نشریهآموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات17

منبع مقاله

share 525 بازدید

مقالات مشابه

مرگ ، توفی و عالم پس از مرگ درمقارنه‌ی قرآن و عهدین

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهعباس همامی, مریم فرضی

نفی تک ‌ساحتی و میرا‌ بودن ‌‌آدمی در قرآن

نام نشریهنقد و نظر

نام نویسندهعلیرضا آل بویه

مواجهه با مرگ از دیدگاه قرآن و روانشناسی

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده حمیدرضا ایمانی فر – قاسم بستانی – فرح دودمان – روح الله رئیسی

مرگ و شهادت از دیدگاه قرآن و روان شناسی

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده محمدجواد سلمانپور – حمیدرضا ایمانی فر

مرگ برزخي

نام نویسندهروح الله رضایی

مرگ طبيعي

نام نویسندهروح الله رضایی

آجال

نام نویسندهاکبر اسد علی زاده