بررسی طرح‌واره‌های تصویری حرف «فی» در قرآن با تکیه بر نظریة جانسون در معناشناسی شناختی

پدیدآورمریم توکل نیاولی الله حسومی

نشریهتفسیر پژوهی

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات35

منبع مقاله

share 673 بازدید

مقالات مشابه