تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص

پدیدآورمرتضی سازجینیزین العابدین غفاری

نشریهتفسیر پژوهی

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات25

منبع مقاله

share 1022 بازدید