فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم

پدیدآورمصطفی همدانی

نشریهتحقبقات علوم قرآن و حدیث

شماره نشریه34

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات34

منبع مقاله

share 702 بازدید

مقالات مشابه

بررسی آیات دور کردن شیاطین به‌وسیله شهاب‌سنگ

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهروح اله بهادری جهرمی

تحلیل فضاهای ذهنی گفتمان شیطان در قرآن

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهعلی رضا قائمی نیا, محمد حسین شیرافکن

بررسی توهم رستگاری انسان در قرآن و نهج البلاغه

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمحمد سعادتی, ابوالقاسم اوجاقلو

تفاوت یا همسانی شیطان و ابلیس

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده مهدی ممتحن – زینب ترابی