تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکيد بر آموزه های قـرآنی

پدیدآورمهدیه سادات مستقیمی

نشریهفقه حکومتی

شماره نشریهسال اول، پیش شماره اول

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 660 بازدید

مقالات مشابه

شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

نام نشریهسیاست متعالیه

نام نویسندهسید کاظم سید باقری

عدالت و وظایف دولت دینی با تأکید بر فقه سیاسی

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهغلام سرور اخلاقی

تعاملات عدالت و پيشرفت در آموزههای قرآنی

نام نویسندهبهرام اخوان کاظمی