بينامتنيت قرآنی در شعر محمدولی دشت‌ بياضی

پدیدآورعلی اصغر حبيبیامير بهارلومهدی جوان بخت

نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

شماره نشریهسال 1، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 499 بازدید

مقالات مشابه

تأمّلي در هم پيوندي آيات در سوره قيامت

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده

تجلي آيات و اذكار در نگارگري اسلامي ايران

نام نشریههنر

نام نویسندهمحمد علی رجبی

ديدگاه دين درباره نقاشى و مجسمه سازى

نام نشریهکاوشى نو در فقه اسلامى

نام نویسندهمجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)

تجلي آيات و اذكار در نگارگري اسلامي ايران

نام نشریهنشریه هنر

نام نویسندهمحمد علی رجبی