ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

پدیدآورکاووس روحی برندقعلی حاجی خانیمحسن فریادرس

نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 508 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي