وجوه ابهام صرفی در زبان عربی و تأثیر آن بر ترجمه ی قرآن کریم

پدیدآوریوسف نظری

نشریهپژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

شماره نشریه12

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 736 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

كاربرد علم صرف و نحو در تفسير

نام نشریهبینات

نام نویسندهعباس افضلي