تضمين نحوی و اقسام آن در قرآن کريم

پدیدآورسيدمحمدهادی زبرجدبتول علوی

نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

شماره نشریهسال 1، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 606 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, هادی سلیمی

حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

نام نشریهتفسیر پژوهی

نام نویسندهعلی مشتاق مهر, سیدعبدالمجید حسینی زاده

عيارهاي نقد علامه طباطبايي بر آراي ديگر مفسران در ايجاز حذف

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهقاسم فائز, طاهره چيني‌فروشان

اسلوب احتباک در قرآن کریم

نام نشریهلسان مبین

نام نویسنده بتول علوی - سید محمد هادی زبرجد

اعجاز در هیأت ایجاز در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی(فدک سابق)

نام نویسنده علی اوسط خان جانی - محمدرضا شعبانی ورکی

اسرار بلاغي حذف فعل در قرآن كريم و نقد ترجمه هاي فارسي آن

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده مجيد معارف - حسن رضايي هفتادر - سميه برزين