ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی

پدیدآورحمیدرضا سروریانقادر فقیهیمریم قلی پور

نشریهاسلام و مطالعات اجتماعی

شماره نشریهدوره 1، شماره 4

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 468 بازدید

مقالات مشابه

وحياني بودن الفاظ قرآن

نام نویسندهابراهیم کلانتری

امكان و چگونگي القاي وحي

نام نویسندهمحمد مهدی شعبانی

الهى بودن الفاظ قرآن

نام نویسندهگروه کارورزی وحی