بررسی تأثیر پیش‌فرض‌های مذهبی بر ترجمه قرآن کریم

پدیدآورسهراب مروتیمینا یعقوبی

نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

شماره نشریه21

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 736 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

واكاوي اصول علمي ترجمه و تاثير آن در ترجمه هاي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهحمید جلیلیان, مريم غضنفري, زهرا شيخي

بررسي نمونه هايي از انعكاس ايدئولوژي مترجمان در ترجمه قرآن

نام نشریهپژوهش های اسلامی

نام نویسنده محمد حسين قريشي - طاهر جهانجويان