تأثیرپذیری ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن از مبانی ترجمه

پدیدآورمهدی ممتحناختر سلطانی

نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

شماره نشریه21

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 780 بازدید

مقالات مشابه

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی