بررسی موردی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمه معاصر قرآن

پدیدآورمهدی ایزدیباب اله محمدی نبی کندی

نشریهمطالعات قرآنی ، شماره

شماره نشریه21

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 466 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی