راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

پدیدآورسید کاظم سید باقری

نشریهسیاست متعالیه

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 609 بازدید

مقالات مشابه

شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

عدالت و وظایف دولت دینی با تأکید بر فقه سیاسی

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهغلام سرور اخلاقی

تعاملات عدالت و پيشرفت در آموزههای قرآنی

نام نویسندهبهرام اخوان کاظمی