پژوهش و نگرشی نو دربارة شش کنایة قرآن کریم

پدیدآورمهدی تدیّن نجف آبادیسید علی سهراب نژاد

نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

شماره نشریهدوره 4، شماره 11

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 606 بازدید

مقالات مشابه

نقد ترجمه كنايه در ترجمه هاي فارسي قرآن

نام نشریهپژوهش ديني

نام نویسندهعباس اقبالي, زهره زركار

کاربرد کنایه در پرتو آیاتی از قرآن کریم

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهروح الله نصیری

نگاهي به کنايه هاي قرآني با رويکرد تاويلي

نام نشریهلسان صدق

نام نویسنده امير توحيدي - مرضيه کياني - زهرا صادقي

بررسی بعد زیباشناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده سیداحمد محمودی – اسماعیل ملکوتی خواه

معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قرآن کریم

نام نشریهحسنا

نام نویسنده سیدابوالفضل سجادی – سمیرا فراهانی

روش شناسی ترجمه کنایه در ترجمه های قرآن «معزی، صفارزاده، آیتی»

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده سید محمدرضی مصطفوی نیا – محمدمهدی طاهر

کنایه در قرآن؛ تحلیل داستان حضرت یوسف (ع)

نام نشریهزیبا شناخت

نام نویسنده مستنصر میر – ابوالفضل حری