تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

پدیدآورابراهیم ابراهیمیاصغر طهماسبی بلداجیباب الله محمّدی نبی کندی

نشریهپژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عرب

شماره نشریهدوره 4، شماره 11

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 410 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی