زهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن

پدیدآوراندرو ریپینعلی آقایی

نشریهآینه پژوهش

شماره نشریهدوره 26، شماره 156

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 687 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

بررسی تطبیقی مفهوم نسخ از دیدگاه مؤلفان «التفسیر الاثری الجامع» و «التفسیر الحدیث»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, امیر احمدنژاد, عاطفه محمدزاده