معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

پدیدآورثابت ضیایییحیی معروف

نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

شماره نشریهدوره 2، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 692 بازدید

مقالات مشابه

الفاظ مترادف قرآن و اعجاز قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهعباس افضلي

بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهمهناز غیاثی, سیدهمنور یزدی, غلام رضا صرامی فروشانی, غلام رضا جعفری

موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسلمان قاسم نیا, نسرین قاسم نیا, عبدالله حاجی علی لالانی

بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم

بررسی اعجاز نحوی در دو سوره بقره و آل عمران

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده کرم سیاوشی – کاظم خواجوی

اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده حسین شمس آبادی – مهدی ممتحن

بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده مرتضی قائمی - علی باقر طاهری نیا - یوسف فضیلت - مجید صمدی