میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول

پدیدآورامید مجدفاطمه ابوحمزه

نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

شماره نشریهدوره 2، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 630 بازدید

مقالات مشابه

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفتحیه فتاحی زاده, حسین افسردیر, لینا سادات حسینی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیدهزهره صالحی