توجیه اعراب قرآن بر اساس زبان وادب عربی

پدیدآورقاسم بستانینصره باجی

نشریهپژوهشنامه ثقلین

شماره نشریهدوره 2، شماره 1

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 514 بازدید

مقالات مشابه

بازتاب موضوعی قرآن کریم در آثار مصطفی لطفی منفلوطی

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسنده مهین حاجی زاده – علی خالقی

تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهعلی محمد میر جلیلی

تأثیر قرآن بر زبان عربی

نام نشریهمجله کیهان اندیشه

نام نویسندهسید حسین سیدی

قرآن و زبان عرب (بخش اول)

نام نشریهوقف میراث جاویدان

نام نویسندهسید مرتضی آیت الله زاده شیرازی

قرآن و زبان عرب (بخش دوم)

نام نشریهوقف میراث جاویدان

نام نویسندهسید مرتضی آیت الله زاده شیرازی

اسلوب هنری حافظ و قرآن

نام نشریهنشر دانش

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی