تحلیل باطن قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی

پدیدآورمحمد شریفانیزهرا محب‌پور حقیقی

نشریهمطالعات تفسيري

شماره نشریهسال هفتم، شماره 21

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 586 بازدید

مقالات مشابه

نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی

تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن»

نام نشریهتحقيقات علوم قرآن و حديث

نام نویسندهنهله غروی نائینی, کاووس روحی برندق, علی صفری, نصرت نیل ساز

رويكرد عرفاني و نقلي در تحليل بطون قرآن

نام نشریهماهنامه معارف

نام نویسندهسید محمد حسین میری

رويكرد عرفاني و نقلي در تحليل بطون قرآن

نام نشریهماهنامه معارف

نام نویسندهسید محمد حسین میری