قرآن و خاورشناسان (1)

پدیدآورنیره اعظم شیخ موسی

نشریهآموزش معارف اسلامی

تاریخ انتشار1389/02/06

share 749 بازدید

مقالات مشابه

بررسی و رتبه بندی علوم و معارف در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهمهدی اسماعیلی صدرآبادی, نچمه کاظمی

گفتمان قرآن پژوهي

نام نشریهفصلنامه مشکوة

نام نویسندهحسین طاهری وحدتی

مقبولیت دانش پژوهی اروپایی- آمریکایی در باب قرآن و تفسیر

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده اندرو ریپین- ترجمه: سیدعلی آقایی

درنگی در مطالعات قرآنی نوین در غرب

نام نشریهماهنامه کتاب ماه دین

نام نویسنده رضوان سید- ترجمه: سعید زعفرانی زاده

قرآن پژوهی

نام نشریهدوفصلنامه ترجمان وحی

نام نویسنده رودی پارت – ترجمه: شهرام تقی زاده انصاری

سنت پژوهي مستشرقان

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده مجيد حيدري فر - محمدعلي حجتي

دراسات المستشرقین القرآنیة: رؤیة نقدیة

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهزهرا إخوان صراف

تقویم الجهود الاستشراقیة فی الدراسات القرآنیة

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهمحمد حسین علی الصغیر

شرق شناسی؛ مفهوم و تاریخ

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید محمد پورطباطبایی