ترجمه قرآن استاد ولی از نگاه خرمشاهی

پدیدآوربهاء الدین خرمشاهی

تاریخ انتشار1389/02/06

share 595 بازدید

مقالات مشابه

نكاتي ديگر از يك ترجمه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهعباس یزدانی

ترجمان غیر بودن چرا؟

نام نشریهمبلغان

نام نویسندهابوالفضل بهرام پور

نقدى بر ترجمه جديد قرآن (ترجمه خرمشاهى)

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد علی رضایی کرمانی