مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهاسلام و مطالعات اجتماعی

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, منصور پهلوان, روح الله محمدي

نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمنصور پهلوان, ابراهیم اقبال, محمدعلی حیدری مزرعه آخوند

مصادیق گونه‌گون آیه در قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهمنصور پهلوان, مهدیه دهقانی

نقد و بررسی روش‌های تاریخ‌گذاری قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهمنصور پهلوان, ابراهیم اقبال, محمدعلی حیدری مزرعه آخوند

ترمينولوژي مفاهيم قرآن كريم

نام نویسندهمنصور پهلوان