بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحسن قاسم پور, محمد علی مهدوی راد, فاطمه حاجی اکبری

نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد, زینب طیبی

آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد, زینب طیبی

چند و چون قرآن پژوهي در عصر حاضر

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد

سير نگارشهاي علوم قرآني در قرن سوم

نام نشریهسیر نگارشهای علوم قرآنی

نام نویسندهمحمد علی مهدوی راد