تحلیلی بر رویکرد تفسیری محدث جزائری

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهمحسن قاسم پور, مجتبی علی اکبریان

بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهمحسن قاسم پور, محمد علی مهدوی راد, فاطمه حاجی اکبری

آسيب‌شناسی روايات تفسيری نورالثقلين

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهمحسن قاسم پور, خديجه خدمتکار

جلوه هاي قرآني خطبه فدكيه

نام نشریهسفينه

نام نویسندهمحسن قاسم پور