معناشناسی احسان در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهعلی رضا دهقانپور, ژیلا بخشی

رویکرد فلسفی ملاصدرا به تفسیر قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهعلی رضا دهقانپور