مظاهر اخلاقی بودن زبان تخاطب در قرآن

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, معصومه آگاهی

مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهاسلام و مطالعات اجتماعی

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, منصور پهلوان, روح الله محمدي

تحلیل انتقادی آراء آلوسی در انکار براهین عقلی وجوب عصمت امام

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, مجید معارف

تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده, ابراهیم اقبال

علل پراكنده به نظر آمدن قرآن

نام نشریهپژوهشی در نظم قرآن

نام نویسندهعبد الهادی فقهی زاده