بايسته های قرائت قرآن با بررسی معنايی واژه « إقرأ»

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهعبد المجید طالب تاش

پیدایش فضا از منظر قرآن و علم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعبد المجید طالب تاش, جواد فروغی