نگرشی به ترجمه قرآن استاد آیتی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوی نژاد

ترجمه ‏پذيرى قرآن و كتاب مقدس

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوی نژاد

پیامبر شاعر نیست

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوی نژاد

استقلال ترجمه قرآن در تفسير ابوالفتوح رازى

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوی نژاد

طبرسی و تفسیر قرآن بر پایه فرهنگ زمان نزول

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوی نژاد