بررسی متعلق «فراغت» و «نصب» در آیه هفت سوره شرح

نام نشریهمشکوة

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, وحید جمشیدی

آثار تربيتي عفو از منظر قرآن مجيد

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, راضیه مُشک مسجدی

بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, مریم قوجائی خامنه

جغرافیای میوه ای قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, علیرضا حیدری نسب, حمیده حیدری نسب

نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی

شیوه تفسیر بیانی در «التفسیر البیانی»

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, ذبیح اله سهرابی کواری

معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهسید محمود طیب حسینی, حامد شریفی نسب