نقد و بررسى ترجمه حسين استادولى

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی

آشنايى با ترجمه ها و مترجمان

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی

طرح ترجمه دستجمعى قرآن مجيد

نام نشریهحوزه و دانشگاه

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی