معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهاعظم پرچم, سمیه عمادی اندانی, لاله‌زار حاتمی

سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن

نام نشریهالهیات تطبیقی

نام نویسندهاعظم پرچم, مهدی رجائی

جستاری در شناخت انسان از منظر قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهاعظم پرچم, مستانه ابوترابیان

نياز به وحي از زبان قرآن

نام نویسندهاعظم پرچم