ارزيابى معجم هاى موضوعى قرآن (1)

نام نشریهپژوهشهاى قرآنى

نام نویسندهمحمد هاشم زمانی

خلافت انسان در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسندهمحمد هاشم زمانی